Privacy policy

Firma IGNA Sp. z o.o. Sp.k., jest właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem: www.igna.pl . W celu wykonania odpowiedniej ochrony Państwa prywatności, firma IGNA realizuje zgodne z prawem i bezpieczeństwem przetwarzanie Państwa danych osobowych, poprzez przyjęcie niniejszej Polityki Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane, na jakich zasadach są przetwarzane, oraz jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest IGNA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Kołłątaja 12A, 81-198 Pogórze; NIP: 5871718803; Regon: 381197734; KRS: 0000747298.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: info@igna.pl

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
W związku z tym, że poprzez serwis igna.pl  umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i w granicach różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych:

1.   Przedstawienie oferty naszych usług:
Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego lub konta firmowego e-mail: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2.   Rekrutacja pracowników:
Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.

3.   Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego:
Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.igna.pl oraz (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Pliki cookies:
Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować   automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Przekazywanie danych osobowych:

1.   Partnerzy / Dostawcy usług:
Przekazujemy Państwa dane osobowe Partnerom / Klientom / Dostawcom usług, z których korzystamy przy realizacji usług oferowanych przez firmę IGNA, tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej usługi. Współpracujemy z Partnerami, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie.

2.   Organy Państwowe
Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Przysługuje Państwu prawo do:

•    dostępu do swoich danych osobowych,

•    sprostowania danych osobowych,

•    usunięcia danych osobowych,

•    ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•    przenoszenia danych osobowych,

•    wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,

•    cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: info@igna.pl

W przypadku wystąpienia do firmy IGNA z żądaniem dotyczącym powyższych czynności informujemy, że odpowiedź na żądanie będzie realizowana niezwłocznie po jego uzyskaniu, jednak nie później niż w terminie dwóch miesięcy.

Bezpieczeństwo Państwa danych:
Jako Administrator Danych Osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych.
Zobowiązujemy się do:

1.   zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

2.   dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,

3.   zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,

4.   dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,

5.   zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania tych danych,

6.   zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

O nas

IGNA Logistics & Consulting to firma zbudowana na wieloletnim doświadczeniu w branży Logistycznej i FM.

Oferta

Oferujemy usługi consultingowe mające na celu usprawnianie procesów wewnętrzne w firmie.

Współpraca

Realizujemy usługi szyte na miarę potrzeb Klienta: logistyczne, consultingowe, szkoleniowe oraz coachingowe.

Kontakt

IGNA SP. Z O.O. SP.K.
81-187 Gdynia,
ul. Jantarowa 20/17
NIP 5871718803

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio